این پوست الکترونیکی می تواند خود را ترمیم کرده یا به طور کامل بازیافت شود – دیجیاتو – فارس فانی

در راستای افزایش هر چه بیشتر همخوانی ابزارهای الکترنیک با محیط زیست محققین موفق به توسعه یک پوست الکترونیکی جدید شده اند که می تواند خود را ترمیم کرده و یا به صورت کامل بازیافت شود

Read More »